Ontelly

Facal Oirbh - Facal Oirbh 21


Bho chnàmhagan na teatha gu mar a dhèanar baraillean, 's iomadh cuspair ris a bheil am prògram seo a' suathadh. Agus mar phrìomh chuspair, tha Flòraidh a' faighinn a-mach mar a bhathas a' cur an t-sìl ann am Bràgar, air taobh siar Leòdhais.