Ontelly

Sgeulachd Beatha - 23/12/2010


Nighean ministear, pòsd' aig ministear agus 's e th' innte fhèin. An t-Urr Màiri Byers. A minister's daughter, a minister's wife, and herself a minister - Rev Mary Byers.