Ontelly

Nollaig bhon Eilean Sgitheanach


Seirbheis Nollaig bho Eaglais Sgìre Phort Rìgh le luchd-ciùil às a' sgìre. A Christmas service from Portree Parish Church with performances from island artists.