Ontelly

Na Sailm - Episode 2


An t-Urr Dòmhnall Mìcheal MacAonghais le sùil air foinn is luchd-seinn sailm Ghàidhlig. Reverend Donald Micheal MacInnes investigates Gaelic psalm singing and precenting.