Ontelly

Guma Slàn Do Na Fearaibh - Guma Slàn do na Fearaibh


A' chiad phàirt den sgeulachd a th' air cùlaibh an òrain Guma Slàn do na Fearaibh. The first part of the story behind the Gaelic emigration song, Guma Slàn do na Fearaibh.