Ontelly

Facal Oirbh - Facal Oirbh 8


Cluinnear Mìcheal “Binnie” MacNèill à Barraigh agus An t-Urramach Dòmhnall MacAmhlaigh à Beàrnaraigh Leòdhais a’ bruidhinn air iasgach na lìn-mhòir. Cuideachd, bithear a’ bogsaigeadh a’ chombaist còmhla ris a' Chaiptean Calum MacIlleathain.