Ontelly

Dèanamaid Adhradh - 22/02/2009


Comhlra ris an t-Urr Domhnall Domhnallach, ministear Eaglais Shaor Cheann a Loch anna Leodhas. A church service by Rev Donald MacDonald, Minister of Kinloch Free Church in Lewis.