Ontelly

Cainnt an Là - Ciorstaidh na Cuaraidh. Quarry Kirsty


Fear na cuaraidh is gaol aige air Ciorstaidh. A quarry worker's love for Kirsty.