Ontelly

Bragar an Taobh Siar - 30/12/2010


Fionnlagh MacLeòid ann an còmhradh ri Tormod MacAmhlaigh à Fìbhig mu bhàrdachd is eile. Finlay Macleod in conversation with Norman MacAulay from Fibhig, Bragar at the age of 93.