Ontelly

Balaich New York


Calum MacCoinnich agus Murchadh MacAoidh à Nis, Leòdhas, a bha cha mhòr 55 bliadhna anns a' bhaile sin. Malcolm MacKenzie and Murdo MacKay from Lewis on life in New York.