Ontelly

An Làmh a Bheir - 31/07/2009


Alice NicNìll à Barraigh a bh' ann an Etiopia tro ghort nan ochdadan. Alice MacNeil from Barra who was in Ethiopia during the famine in the 1980s.