Ontelly

Alleluia! - Series 2 - Episode 3


Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu a' seinn 'Gach nì tha glan is bòidheach', bidh Calum Màrtainn a' seinn Salm 62, agus bidh Eòghann MacNeacail ag innse mun a' bhuaidh a th'air a bhith aig creideamh air a' bheatha aige. Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and personal faith stories. Glasgow Islay Gaelic choir performs 'Gach nì tha glan is bòidheach', Calum Martin sings Psalm 62 and Ewen Nicolson talks about the role faith has played in his life.

Related Links