Ontelly

BBC Programme Epstein, Jacob (artist)

  • Gormley on Epstein
    Antony Gormley reassesses the reputation and celebrates the work of artist Jacob Epstein.